сума, отримана сьогодні, більша за таку ж саму суму, отриману завтра.

2. Які методи використовуються для врахування фактору часу у довготермінових фінансових операціях? Дайте їх визначення.

Нарощування(визначення майбутньоъ величини), дисконтування(визначення теперышньоъ величини).

3. Назвіть три види грошових потоків, що найчастіше зустрічаються у фінансовій практиці.

Ануїтети, Грошові потоки у вигляді серії платежів довільної величини, разові

4. Які кількісні характеристики грошових потоків ви знаєте?

v Основні кількісні характеристики фінансових операцій – поточна і майбутня величини (PV і FV) породжуваних ними грошових потоків. До важливих характеристик слід також віднести процентну ставку і кількість періодів їх нарахування (r і n), а також величини окремих платежів (СFt).

5. Наведіть приклади фінансових операцій, грошові потоки яких мають вид разових платежів. Термінові депозити сума, отримана сьогодні, більша за таку ж саму суму, отриману завтра., одночасові позики, цінні папери

6. Напишіть формули для визначення наступних характеристик грошових потоків, що мають вигляд разових платежів:

а) майбутньої величини FV = ;

б) теперішньої величини PV = ;

в) процентної ставки r = ;

г) терміну операції n = .

7. Які функції представляє ППП Excel для обчислення характеристик грошових потоків, що мають вигляд разових платежів?

– БС ( ), КПЕР ( ), СТАВКА ( ), ПС ( ), ПЛТ ( ) ;

8. Для чого використовується ефективна ставка процентів? Напишіть формулу для її обчислення: EPR = .

Часто виникає необхідність порівняння умов фінансових операцій, що передбачають різні періоди нарахування процентів. В цьому випадку здійснюють приведення відповідних процентних ставок до їх річного еквівалента:

9. Коли може бути використана періодична ставка процентів?

коли число платежів сума, отримана сьогодні, більша за таку ж саму суму, отриману завтра. у році співпадає з числом нарахування процентів, тобто j=m.

періодична ставка процентів може використовуватися в обчисленнях тільки в тому випадку, якщо число платежів у році дорівнює числу нарахувань процентів.

10. Що таке ануїтет? Наведіть приклади фінансових операцій, грошові потоки яких представляють собою ануїтет.

Потік платежів, всі елементи якого розподілені у часі так, що інтервали між будь-якими двома послідовними платежами постійні, називають фінансовою рентою, або ануїтетом

Виплати по облігаціях, банківських кредитах, довготерміновій оренді, страхових полісах, формування різних фондів

11. Напишіть формули для обчислення наступних характеристик звичайного ануїтету:

а) майбутньої величини ;

б) теперішньої величини PV = ;

в) процентної ставки r =;

г) періодичного сума, отримана сьогодні, більша за таку ж саму суму, отриману завтра. платежу CF = ;

д) терміну операції n = .

12. Які функції ППП Excel для розробки планів погашення кредитів ви знаєте?

Функція ПРПЛТ ( ) виділяє із періодичного платежу його процентну частину.

Функція ОСПЛТ ( ) дозволяє визначити ту частину платежу, що спрямована на погашення основного боргу.

Функція ОБЩПЛАТ ( ) служить для обчислення накопиченої суми процентів за період між двома будь-якими виплатами

Функція ОБЩДОХОДслужить зручним інструментом для визначення накопиченої між двома будь-якими періодами суми, що надійшла у рахунок погашення основного боргу по позиці.13. Чому аналіз ефективності довгострокових інвестицій вважають ключовим розділом фінансового менеджменту?

Аналіз ефективності довготермінових інвестиційних проектів є ключовим розділом фінансового менеджменту. Прийняті у цій сфері сума, отримана сьогодні, більша за таку ж саму суму, отриману завтра. рішення багато в чому визначають становище фірми у майбутньому

14. Яка ознака покладена в основу класифікації показників ефективності інвестицій?

15. Назвіть відомі вам показники ефективності інвестицій. Дайте характеристику кожному показнику, наведіть формули для їх обчислення.

Основна ідея чистої теперішньої вартості (net present value – NPV) полягає у тому, щоб знайти різницю між інвестиційними витратами і майбутніми доходами, виражену у скоригованій в часі (як правило, до початку реалізації проекту) грошовій величині.

Індекс рентабельності (benefit-cost ratio, profitability index – PI) показує, скільки одиниць теперішньої величини грошового потоку приходиться на одиницю передбачуваних початкових витрат

Під внутрішньою нормою доходності розуміють процентну ставку, при якій чиста теперішня вартість інвестиційного проекту дорівнює сума, отримана сьогодні, більша за таку ж саму суму, отриману завтра. нулю.

16. Назвіть основні фактори, що мають суттєвий вплив на показник NPV. ставка дисконту r має прямий вплив на термін окупності проекту і обернений – на величину NPV

на величину NPV суттєвий вплив здійснює структура грошового потоку. Чим більші потоки гтівки у перші роки економічного життя проекту, тим більшою є кінцева величина NPV і відповідно тим швидше відбудеться відшкодування виробничих витрат

17. У яких випадках можлива поява декількох значень IRR?

у випадку чергування припливів і відпливів готівки (наприклад, у випадку капітального ремонту або модернізації обладнання)

18. Для чого необхідний аналіз показників на чутливість?

На практиці після визначення показників ефективності інвестицій здійснюють аналіз сума, отримана сьогодні, більша за таку ж саму суму, отриману завтра. їх чутливості (sensitivity analysis) до змін можливих умов. У загальному випадку аналіз зводиться до дослідження змін отриманої величини в залежності від різних значень параметрів рекурентних співвідношень

19. У яких випадках показники PI та IRR можуть протиріччити показнику NPV?

20. Який із показників ефективності інвестицій отримав найширше розповсюдження? Чому?

Показник IRR, розраховується у процентах, більш зручний ддддля використання в аналізі, ніж показник ЧПС, оскільки відносні велдичнини легше піддаються інтерпретації.

Критерій внутрішньої норми доходності несе в собі також інформацію про приблизну величину межі безпеки для проекту

21. При аналізі взаємовиключаючих проектів «А» і «Б» були отримані наступні результати: IRR (A) = 15%, IRR (Б) = 12%, NPV (A) = 10 000, NPV (В сума, отримана сьогодні, більша за таку ж саму суму, отриману завтра.) = 12 500. Норма дисконту для обох проектів однакова і дорівнює 9%. Якому проекту ви надаєте перевагу? Чому?

22. Аналіз двох незалежних проектів показав, що вони мають майже рівну NPV. Як ви поступите в цій ситуації?

23. Назвіть фінансові функції ППП Excel, призначені для аналізу ефективності довготермінових інвестицій. Наведіть їх формати і приклади завдання.

24. У чому полягають переваги використання ЕТ при аналізі ефективності інвестиційних проектів? Вони дозволяють швидко і ефективно визначити значення всіх необхідних критеріїв оцінки і провести аналіз їх чутливості


documentavnipzt.html
documentavnixkb.html
documentavnjeuj.html
documentavnjmer.html
documentavnjtoz.html
Документ сума, отримана сьогодні, більша за таку ж саму суму, отриману завтра.